rad
vijest

Tko su radnici s najnižim plaćama u EU?

Foto: AFP / Pau Barrena (ilustracija)

Eurostat je objavio podatke o distribuciji prihoda radnika/ica u EU u 2018. godini. U 2018. je 15,3% svih radnika/ica u EU imalo niske plaće, što znači da je njihova satnica bila jednaka ili manja iznosu dvije trećine medijana bruto satnice. Zanimljivo je usporediti udio nisko plaćenih radnika u pojedinim državama: u 2018., najviši udio nisko plaćenih radnika imale su Latvija (23,5%), Litva (22,3%), Estonija (22%), Poljska (21,9%) i Bugarska (21,4%). S druge strane, najmanje udjele nisko plaćenih radnika/ica imale su Švedska (3,6%), Portugal (4%), Finska (5%), Italija (8,5%), Francuska (8,6%) i Danska (8,7%).

U svim državama, pa tako i na razini cijele EU, među ženama je zabilježen viši udio nisko plaćenih radnica nego među muškarcima: u 2018. 18,2% radnica u EU imalo je niske plaće, u usporedbi sa 12,5% radnika. Za usporedbu, 2014. godine 19,9% radnica i 13,2% radnika imalo je niske plaće – unatoč manjim promjenama u distribuciji plaća, rodna razlika ostala je na istoj razini. Dodatni faktori koji su povezani s udjelom nisko plaćenih radnika su dob, razina obrazovanja i vrsta ugovora o radu. Više od četvrtine (26,3%) radnika mlađih od 30 godina imalo je niske plaće u 2018. godini, dok se u starijim skupinama radnika udio nisko plaćenih radnika smanjuje: 12,6% radnika u dobi između 30 i 49 godina imalo je niske plaće u 2018., kao i 13,9% radnika starijih od 50 godina.

Drugi značajan faktor koji utječe na visinu plaće je razina obrazovanja – što je ona niža, to je i veća vjerojatnost da se radnik nalazi u kategoriji nisko plaćenih radnika. Više od četvrtine (27,1%) radnika u EU s niskom razinom obrazovanja imalo je niske plaće u 2018. Taj je udio puno manji (18%) među radnicima sa srednjom razinom obrazovanja, a najmanji je među radnicima s visokom razinom obrazovanja (4,6%).

Među radnicima/radnicama koji rade putem ugovora o radu s određenim trajanjem udio nisko plaćenih radnika (28,1%) više je nego dvostruko viši u usporedbi s radnicima koji su zaposleni na neodređeno (12,8%).  

Udio nisko plaćenih radnika/ica različito je raspoređen i prema sektorima djelatnosti. Na razini cijele EU u 2018. udio nisko plaćenih radnika/ica bio je najviši (39%) u sektoru djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, a iza njega, sa 33,3% nisko plaćenih radnika/ica nalazi se sektor administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti kojeg obilježava nadprosječno korištenje agencijskog zapošljavanja.